მიმდინარეობს დამუშავება

პროგრამა: საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციისა და ზეგავლენის შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია (2013)

მიზანი: საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია და მისი ზეგავლენის შერბილება ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციისა და ზეგავლენის შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაციის გზით.

დონორი: USAID (აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო)

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: წევრი მუნიციპალიტეტები

განხორციელების ვადა: 2013

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?