მიმდინარეობს დამუშავება

ეფექტიანობის და განვითარების ქსელი (N4ED) - (2018-2021)

მიზანი: საზოგადოების მაღალი ჩართულობით, შედეგების შეფასებით და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ კარგი პრაქტიკის ურთიერთგაზიარებით საქართველოს რეგიონებში კარგი მმართველობის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

ამოცანები:
• კარგი მმართველობის, გამჭვირვალობის და მოქალაქეთა მონაწილეობაზე დამყარებული პოლიტიკის პროცესის ხელშეწყობა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში;
• საქმიანობის ეფექტურობის შეფასების სისტემის შემოღება ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებში;
• ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს შორის ინფორმაციის და გამოცდილების გაცვლის ხელშეწყობა მოქალაქეთა მონაწილეობის და ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების საკითხებზე.

დონორი: ევროპის კავშირი

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: საქართველოს მუნიციპალიტეტები და თვითმმართველი ქალაქები

პარტნორები:
კვლევითი ცენტრი - PMC (საქართველო)
ლატვიის ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების ასოციაცია (ლატვია)

განხორციელების ვადა: 2018-2021

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?