ათეა აცხადებს კონკურსს საქართველოს მუნიციპალიტეტებისთვის 2022-2023 წწ კარგი მმართველობის საუკეთესო პრაქტიკის გამოსავლენად

2023-10-27

საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია (ათეა) აცხადებს კონკურსს საქართველოს მუნიციპალიტეტებისთვის 2022-2023 წწ კარგი მმართველობის საუკეთესო პრაქტიკის გამოსავლენად.
საუკეთესო პრაქტიკების პროგრამის მმართველი კომიტეტის პირველ სხდომაზე, რომელიც მიმდინარე წლის 25 სექტემბერს ჩატარდა, 2022-2023 წლების საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამისთვის (BPP) შეირჩა შემდეგი 14 საკონკურსო თემა:

1. მოქალაქეთა მონაწილეობა, ადგილობრივი საბიუჯეტო პროცესის გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება;

2. ადგილობრივ დონეზე საშუალოვადიანი განვითარების დაგეგმვა; ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვა და მონაწილეობითი ეკონომიკური განვითარების ინოვაციური მოდელების დანერგვა;

3. გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა და გენდერულად მგრძნობიარე მუნიციპალური სერვისების განვითარება;

4. სკოლამდელი აღზრდა, სკოლისგარეშე განათლება და ზრდასრულთა განათლების მუნიციპალური პროგრამები;

5. გარემოს დაცვა, ენერგოეფექტურობის და კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციის ხელშეწყობა;

6. მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მართვა და ცირკულარული ეკონომიკის მოდელის დანერგვაში ხელშეწყობა;

7. ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელება და ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა;

8. მუნიციპალური სოციალური პროგრამების მონაწილეობითი დაგეგმვა, მუნიციპალური სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების ეფექტიანობის და ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

9. ბავშვის საჭიროებებზე მორგებული სოციალური პროგრამები, ბავშვთა უფლებების დაცვა და ბავშვზე მავნე ზემოქმედების პრევენცია;

10. ადგილობრივ დონეზე ადამიანის უფლებათა დაცვის, ანტი-დისკრიმინაციისა და ინკლუზიის ხელშეწყობა;

11. კერძო-საჯარო დიალოგი და პარტნიორობა ადგილობრივ დონეზე;

12. საერთაშორისო დონორებთან თანამშრომლობა და განვითარების პროექტებისთვის საერთაშორისო დაფინანსების მოძიების წარმატებული გამოცდილება;

13. ინტერმუნიციპალური თანამშრომლობა;

14. საკრებულოს მაღალი პოლიტიკური კულტურა, მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოზე ეფექტიანი ზედამხედველობა და საკრებულოს წევრის ანგარიშვალდებულება მოსახლეობის წინაშე. (ნომინაცია საკრებულოთათვის)

პროგრამის მმართველი კომიტეტის გადაწყვეტილებით, საკონკურსო განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვრა 2023 წლის 17 ნოემბერი.
კონკურსში გამარჯვებული მუნიციპალიტეტები გამოვლინდებიან, საჯარო და არასამთავრობო სექტორების წარმომადგენლებით და შესაბამისი დარგის ექსპერტებით დაკომპლექტებული შეფასების კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე, პროგრამის მმართველი კომიტეტის მიერ.
კონკურსის გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია გაიმართება მიმდინარე წლის 15 დეკემბერს, საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამის ეროვნულ კონფერენციაზე.
2022-2023 წლების კარგი პრაქტიკების კონკურსი ტარდება ევროკავშირის (EU), დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით.

​საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია, დონორი ორგანიზაციების ხელშეწყობით, 2018 წლიდან ახორციელებს საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამას (Best Practice Program), რომელიც ევროპის საბჭოს მიერ აღიარებული ინსტრუმენტია კარგი მმართველობის წარმატებული მაგალითების გამოვლენისა და გაზიარებისთვის.