2021 წელს არჩეული მერების და საკრებულოების წარმომადგენლების სია

2021-11-17

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოსა და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნებში საკრებულოს წევრად და მერად არჩეული პირები. 

იხილეთ სია