ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის გაძლიერება

მიზანი: ასოციაციის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება და მუნიციპალიტეტების აქტიური მონაწილეობის განვითარება

დონორი: აშშ-ს განვითარების სააგენტო/ურბანული ინსტიტუტი

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: აშშ-ს განვითარების სააგენტო/ურბანული ინსტიტუტი

განხორციელების ვადა: 2005