ადგილობრივი თვითმმართველობის გამჭვირვალობის და მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა საქართველოში

მიზანი: ადგილობრივი თვითმმართველობის გამჭვირვალობის და მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა

დონორი: USAID

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: მუნიციპალიტეტები და თვითმმართველი ქალაქები

განხორციელების ვადა: 2012-2013