საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის 2016 წლის ანგარიში

2 მაისი 2017

ა.ა.ი.პ. “საქართველოს ადგილორბივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაცია” დაფუძნებულია 2005 წელს, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულთა და ევროპის საბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფბლების კონგრესის მიერ. ორგანიზაციის წევრებია საქართველოს ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები. წევრობა ხორციელდება წარმომადგნლობის გადაცემის წესით. კერძოდ, თითოეული ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეული აგზავნის ორ დელეგატს ეროვნულ ყრილობაზე/საერთო კრებაზე. ეროვნული ყრილობა თავისი შემადგენლობიდან ირჩევს ასოციაციის პრეზიდენტს და ასოციაციის აღმასრულებელ კომიტეტს 23 წევრის შემადგელობით. პრეზიდენტი და აღმასრულებელი კომიტეტი უშუალოდ იღებს მონაწილეობას ასოციაციის მართვაში.  

2016 წლის ანგარიში