მუნიციპალური განვითარების პროგრამა

9 მარტი 2012

მიზანი: სოციალურ-ეკონომიკური დაგეგმარების პრაქტიკის დანერგვა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში 

დონორი: ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: გურიის რეგიონი

განხორციელების ვადა2010-2011