ტრანს-სასაზღვრო თანამშრომლობის განვითარება სომხეთთან

6 ივნისი 2011

მიზანირეგიონული განვითარების ხელშეწყობა ტრანს-სასაზღვრო თანამშრომლობით

დონორი: MATRA

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: ქვემო ქართლის რეგიონი

განხორცილების ვადა: 2009