რუსთავი

ფართობი:60 კმ²

მოსახლეობა:115,1 ათასი

ვებ-გვერდი: http://www.rustavi.gov.ge