საქართველოს ადგილობრივ თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაცია
Under Construction!

მთავარი გვერდი

პრეს - რელიზები

საგრანტო კონკურსი მუნიციპალიტეტებისთვის


20 მარტი 2017 წელი

ევროპის საბჭომ პროგრამული ჩარჩო თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში გამოაცხადა საგრანტო კონკურსი საქართველოს მუნიციპალიტეტებისთვის. საგრანტო კონკურსის მიზანია თანამშრომლობის წახალისება მუნიციპალიტეტებს შორის.

 

სრული ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმულები:

http://pjp-eu.coe.int/en/web/eap-pcf/news/-/asset_publisher/PBCLVQMcKiDk/content/call-for-proposals-for-local-

initiatives-on-inter-municipal-cooperation-in-georgia?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fpjp-eu.coe.int%2Fen%2Fweb%2Feap-pcf%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_PBCLVQMcKiDk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p

_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806fd895