ინფრასტრუქტურული განვითარების და სოფლის კომუნალური სისტემის რეაბილიტაციის პროგრამების განხორციელების მონიტორინგი

მიზანი: ფისკალური ეფექტურობის მონიტორინგი ადგილობრივ დონეზე,სამოქალაქო ჯგუფებს შორის დისკუსიის წარმართვა და 

პროგრამების ეფექტურობის ზრდის ხელშეწყობა

დონორი: ღია საზოგადოების ინსტიტუტი

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: მუნიციპალიტეტები

განხორციელების ვადა: 2010-2011