თანამშრომლობის წახალისება მიგრანტებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის

მიზანი: სამოქალაქო საზოგადოების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მხარდაჭერა მიგრაციისა და განვითარების პროცესების  დასაკავშირებლად

დონორიევროპის კავშირი/გაეროს განვითარების პროგრამა

სამიზნე ჯგუფი/არეალი:  ქ. ქუთაისი, ტყიბულის, ზესტაფონის, ჭიათურის მუნიციპალიტეტები

განხორციელების ვადა: 2009-2010