ადამიანური რესურსების განვითარება

მიზანიმუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება მუნიციპალიტეტებში ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებების გაძლიერების გზით

დონორი: ევროპის საბჭო

სამიზნე ჯგუფი/არელიადგილობრივი თვითმმართველობის არჩეული მოხელეები

განხორციელების ვადა2006