თვითმმართველობის რეფორმის პროცესში ადგილობრივი თვითმმართველობების მონაწილეობის მხარდაჭერა

მიზანი: საქართველოს მუნიციპალიტეტების აქტიური მონაწილეობის უზრუნველყოფა ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში

დონორი: აშშ-ს განვითარების სააგენტო/ურბანული ინსტიტუტი

სამიზნე ჯგუფი/არელი: საქართველოს თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაცია

განხორციელების ვადა: 2006