თვითმმართველობის ასოციაციციის ლობირების უნარ-ჩვევების განვითარება

მიზანი: ასოციაციის თანამშრომელთა ლობირებისა და ადვოკატირების უნარ-ჩვევების განვითარება

დონორი: ნიდერლანდების მუნიციპალიტეტების ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ორგანიზაცია

სამიზნე ჯგუფია/არეალი: წევრი მუნიციპალიტეტები

განხორციელების ვადა: 2005