ფისკალური დეცენტრალიზაციის ინიციატივა

მიზანი: საქართველოში ფისკალური დეცენტრალიზაციის შესახებ საზოგადოებრივი დისკუსიის წარმართვის ხელშეწყობა

დონორი: ღია საზოგადოების ინსტიტუტი/ადგილობრივი მმართველობის ინიციატივა

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: საქართველოს მუნიციპალიტეტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები

განხორციელების ვადა: 2005