თემთა მობილიზაცია მოწყვლად რეგიონებში

მიზანი: რეგიონებში  სოციალ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა, განსაკუთრებით იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც მიმდინარეობს ჰიდრო-ელექტრო სადგურების მშენებლობა და ამ პროცესებში ადგილობრივი მოსახლოების მაქსიმალური ჩართულობა.

 

დონორი: ნორვეგიის  საგარეო საქმეთა სამინისტრო

 

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: გურიისა და რაჭა-ლეჩხუმის  რეგიონი.

 

განხორციელების ვადა: 2012-2015 წლები