სახელმწიფო ინვესტიციების მენეჯმენტი მუნციპალურ დონეზე

მიზანი: სახელმწიფო ფინანსების ეფექტური მენეჯმენტის ხელშეწყობა და ფინანსური სტრატეგიების შემუშავება

დონორისლოვაკეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: მუნიციპალიტეტები

განხორციელების ვადა: 2010-2011

 

დეტალურად პროექტის აქტივობების შესახებ: ფაილი