სამუშაო ინსტრუმენტები

ევროპის ადაპტაციის სტრატეგიათა კრებული
www.ec.europa.eu


ევროპის კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის პლათფორმა
www.climate-adapt.eea.europa.eu


მერების შეთანხმების ინიციატივა კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის შესახებ
www.mayors-adapt.eu


სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ტყეებზე კლიმატის გლობალური ცვლილების
ზემოქმედებაზე რეაგირების სახელმძღვანელო. WWF (2011)

wwf.panda.org


კლიმატის ცვლილებების ინდიკატორები. ათეა (2015)
www.nala.ge/climatechange


საქართველოს ტყისა და სატყეო მიწების კატეგორიზაცია. მწვანე ალტერნატივა (2015)
www.greenalt.org


პრაქტიკული სახელმძღვანელო შრომის უფლებისა და გარემოს დაცვის სფეროში.
მწვანე ალტერნატივა (2015)
 
www.greenalt.org


ნადირობა გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ ცხოველებზე.
მწვანე ალტერნატივა (2013)

www.greenalt.org


სახელმძღვანელო ადგლობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის -
როგორ უნდა გახდეს ქალაქი მერების შეთანხმების წარმატებული მონაწილე
ენერგოეფექტურობის ცენტრი (2013) 

www.eecgeo.org.ge
 

როგორ უნდა გახდეს ქალაქი მერების შეთანხმების წარმატებული მონაწილე -
სასწავლო მაგალითები უკრაინიდან და საქართველოდან
ენერგოეფექტურობის ცენტრი (2013)

www.eecgeo.org.ge