კვლევები და ანალიტიკური შეფასებები

ადგილობრივ თვითმმართველობათა შესაძლებლობების ანალიზი;
შემაჯამებელი ანგარიში (2016)

 

კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციისა და კლიმატის ცვლილების ზეგავლენის
შერბილების პრაქტიკის საბაზისო შეფასება ადგილობრივ დონეზე საქართველოში
ათეა (2013წ

 

კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციისა და ადგილობრივ დონეზე კლიმატის დაცვის
საერთაშორისო გამოცდილება 
ათეა (2014წ)
 

​მუნიციპალიტეტებში გარემოსდაცვითსა და კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული 
ინსტიტუციური მოწყობის კვლევა
ათეა (2015წ)


ორჰუსის კონვენციის განხორციელება საქართველოში
მწვანე ალტერნატივა. (2014)

www.greenalt.org


მწვანე პოლიტიკა და გარემოს დაცვა. მწვანე ალტერნატივა (2013) 
www.greenalt.org

ტყის მართვა საქართველოში - პრობლემები და გამოწვევები. მწვანე ალტერნატივა (2012)
www.greenalt.org


ბუნებრივი კატასტროფების რისკის მართვა და ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული
მიგრაცია საქართველოში. მწვანე ალტერნატივა (2008)

www.greenalt.org


ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში: საკანონმდებლო და
ინსტიტუციური ჩარჩო. მწვანე ალტერნატივა (2007)
 
www.greenalt.org


ბიომრავალფეროვნების დაცვა და მართვა: საქართველოსა და ევროკავშირის მიდგომები
მწვანე ალტერნატივა. (2007)

www.greenalt.org


წყლის რესურსების მართვა და დაცვა: საქართველოსა და ევროკავშირის მიდგომები
მწვანე ალტერნატივა. (2007)

www.greenalt.org


თბილისის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სისტემა. მწვანე ალტერნატივა (2006)
www.greenalt.org