ტრენინგები ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენელთათვის

ტრენინგების I სესია

კლიმატის ცვლილების არსი
კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული საკანმდებლო ასპექტები
სათბური გაზების შემცირებისკენ მიმართული ეკონომიკური მექანიზმები
კონვენცია, პროტოკოლი და საქართველოს მიმდინარე ვალებულებები
კლიმატის ცვლილების საკითხებზე

სათბური გაზების ინვენტარიზაცია და შემცირების ღინისძიებები
კლიმატის ცვლილების მესამე ეროვნული შეტყობინება 
კლიმატის ცვლილება და მდგრადი განვითარება

ტრენინგების II სესია

ორგანიზაციული სტრუქტურის ოპტიმიზაცია და კონკურსის ორგანიზაცია
ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელისვაკანტურ თანამდებობათა დასაკავებლად

ორგანიზაციული სტრუქტურის ოპტიმიზაცია და კონკურსის ორგანიზაცია
სტრუქტურის ოპტიმიზაციის მატრიცა
პროექტის მართვის სახელმძღვანელო პრინციპები (სახელმძღვანელო)
პროექტის მართვა (ნაწილი I)  პროექტის მართვა (ნაწილი II)
კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია აკმენეს (ლიტვა) მაგალითზე
ნარჩენების მართვა მუნიციპალიტეტის მიერ (ლიტვის გამოცდილება)
საქართველოსა და ლიტვის მუნიციპალიტეტების თანაშმრომლობის
შესაძლებლობები

ტრენინგების III სესია 

ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება და მართვა
ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შეფასება
ბუნებრივი კატასტროფების რისკის კომუნიკაცია/რეაგირება
ბუნებრივი კატასტროფების რისკის/კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის
სამოქმედო გეგმების შემუშავება

მცირე წყალმომარაგების სისტემის წყლის უსაფრთხოების გეგმის ამოცანები
სასმელი წყლის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
მდინარეთა აუზების ინტეგრირებული მართვა (მოკლე სასწავლო კურსი)

ტრენინგების IV სესია 

ბიომრავალფეროვნება და კლიმატის ცვლილების საკითხები
პრეზენტაცია - კლიმატის ცვლილება
პრეზენტაცია - ტყე და კლიმატის ცვლილება
პრეზენტაცია -ავსტრიის სატყეო კანონის მიმოხილვა
პრეზენტაცია - ადგილობრივი/სათემო ტყეების მართვა
პრეზენტაცია -  საქართველოს ტყე და მისი ფუნქციები

ტრენინგების V სესია 

ენერგეტიკული პოლიტიკა და ენერგოეფეტურობა
"მერების შეთანხმება"
ენერგოეეფექტურობის სფეროში განხორციელებული პროექტები
ენერგოეფექტური სადემონსტრაციო პროექტები საქართველოს მუნიციპალიტეტებში
ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება მუნიციპალურ ინფრასტრუქტურაში
ენერგიის კონსერვაციის პროცესი
მზის ენერგიის გამოყენების ტექნოლოგიები
ქარის ენერგიის პოტენციალი საქართველოში
ჰიდროენერგია, ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი
ბიომასა, ბიოსაწავავი,ბიომასიდან ენერგიის მიღება
გეოთერმული ენერგია, მისი პოტენციალი მსოფლიოში და საქართველოში
ნარჩენების მართვა, ენერგოეფექტურობა და სუფთა წარმოება

ტრენინგების VI სესია

კლიმატის ცვლილება და სოფლის მეურნეობა
კანონ-პროექტი წყლის რესურსების მართვის შესახებ
საქართველოს წყლის კანონმდებლობა
კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული რისკები წყლის რესურსების მართვაში
ევროპის პოლიტიკა და კანონმდებლობა წყლის რესურსების მართვის სფეროში
წყლის რესურსების მართვა კლიმატის ცვლილების პირობებში - ევროკავშირის მიდგომა

ტრენინგების VII სესია

საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის
გიგლა აგულაშვილის პრეზენტაცია

გენდერი და კლიმატის ცვლილებაუკან