ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის კლიმატის ცვლილებისა და მდგრადი განვითარების სამუშაო ჯგუფი

სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი 

პაატა პაპელიშვილი - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა
და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი 

სამუშაო ჯგუფის წევრები

უტა ლიპარტია - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცითი 
ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე

ეკა პაპუაშვილი - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის 
სამსახურის უფროსი

ალექსი ნავროზაშვილი - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის,
მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი

დავით ჩაჩხიანი - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა
და სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსი  

ლევან კუპატაძე -  ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და 
ადგილობრივი მოსაკრებლების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

თეონა გალოგრე - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა და 
ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ეკონომიკური განვითარების განყოფილების 
უფროსი

ბადრი მოდებაძე - ა.ა.ი.პ. "ქალაქ რუსთავის დასუფთავების" დირექტორი

მარინა ფიროსმანაშვილი - ა.ა.ი.პ. "ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო 
გაერთიანებათა და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის" დირექტორი 

ზაზა კუპატაძე - ა.ა.ი.პ. "უზრუნველყოფის" დირექტორი


უკან