ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის კლიმატის ცვლილებისა და მდგრადი განვითარების სამუშაო ჯგუფი

სამუშაო ჯგუფის წევრები

გიორგი ბახსოლიანი - ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის
სამსახურის სპეციალისტი

ბექა ებიტაშვილი - ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვის, 
ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების სპეციალისტი

კახა კაკონაშვილი - ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვის, 
ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების სპეციალისტი

გიორგი წიქარაძე - ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის 
სივცრით მოწყობის, მშენებლობისა და  არქიტექტურის განყოფილების მთავარი 
სპეციალისტი

ელენე ღარიბაშვილი - ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლებისა
და ძეგლთა დავცის განყოფილების უფროსი 

ანა ასაბაშვილი - ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ 
საკითხთა განყოფილების უფროსი


უკან